Kan drönare och AI-driven bildanalys bidra till att rädda granskogen från granbarkborren? Holmen testar nu teknik från startupföretaget Arboair för att snabbt kunna upptäcka nya angrepp.

Allting tog fart med torkan 2018. Sedan dess brottas södra Sverige av återkommande stora granbarkborreangrepp under somrarna. Trots intensiva insatser från skogsägare står det på sina håll hela skelettskogar som insekten dödat. Och angreppen smyger sig för varje år längre norrut i landet. Det är en kamp mot klockan att hitta angreppen i tid för att hinna planera och genomföra en avverkning innan granbarkborrens larver vuxit till sig och lämnat trädet i jakt på nya granar. 

AI hittar stressade och döda granar
Sedan månadsskiftet juni/juli testar Holmen Arboairs metod. Drönare flyger systematiskt över skogen och tar högupplösta bilder som analyseras med hjälp av en AI tränad i att känna igen stressade och döda granar. Informationen förs sedan in i Holmens skogliga planeringssystem och blir där en viktig komponent i beslutsunderlaget för framtida åtgärder på platsen. 

Christian Syk har rollen verksamhetsutvecklare fjärranalys och skoglig planering på Holmen och är den som har lett projektet från Holmens sida.

  • Arbetssättet innebär att du som traktplanerare har en god bild av var angreppen finns redan när du kommer ut till skogen, du vet var du ska leta och kan gå direkt dit för att verifiera angreppen utan att behöva söka av stora oskadade områden, säger han.

Produkten kommer från Linköpingsföretaget Arboair som specialiserat sig på AI-driven bildanalys för att producera beslutsunderlag med hög precision för skogsägare. Hittills har drönarna fotat av cirka 9 000 hektar Holmen-mark.

  • Den här metoden effektiviserar vårt fältarbete och gör att vi kan hitta skadorna tidigare och mer exakt, vilket ger oss större möjligheter att hinna avverka angripna träd i tid så att virket kan användas innan dess värde förstörs. Den gör det också möjligt att begränsa spridningen lokalt, säger Christian.

Teknik med stora möjligheter
Christian Syk tycker att det gått snabbt att komma igång och ser flera möjligheter med tekniken.

  • Just nu är det granbarkborren som är prioriterad, men det finns även mycket annat som vi skulle kunna använda den här tekniken för – att hitta vindfällen och följa upp olika typer av åtgärder som till exempel markberedning och röjning, säger han.

Komplement till satellitbilder
Sedan flera år gör Holmen även en egen AI-analys av satellitbilder för att identifiera granbarkborreangrepp. Den ger en övergripande och heltäckande bild över hela Holmens skogsinnehav som baseras på förändringar över tid. För bästa resultat görs analysen på sensommaren och en färsk sådan AI-analys släpps nu inom kort. Produkten som Arboair erbjuder är ett bra komplement som istället ger en detaljerad och dagsfärsk kartbild på trädnivå.

Om Arboair

Arboair har utvecklat en analysplattform för skog som driver omställningen mot ett hållbart precisionsskogsbruk globalt med ökad lönsamhet och biologisk mångfald. Arboair gör detta genom att leda den digitala transformationen av skogen genom sin användarvänliga och innovativa skogsplattform för skogsbruksplanering och skogliga analyser. 

Om Holmen

Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Samtidigt är de också en av landets största virkesköpare. Varje år anskaffar de drygt 11 miljoner kubikmeter virke. Merparten kommer från privata skogsägare eller andra svenska skogsföretag. 

Kontakt

Vid frågor kontakta Markus Drugge, markus.drugge@arboair.com, 070-215 40 20

—————————————————————————————————————————————

ENGLISH

Holmen is testing Arboair’s technology in the fight against the spruce bark beetles

Can drones and AI-driven image analysis help save the spruce forest from the spruce bark beetle? Holmen is now testing technology from the startup company Arboair in order to quickly detect new attacks.

Everything took off with the drought in 2018. Since then, southern Sweden has been struggling with recurring large spruce bark beetle attacks during the summers. Despite intensive efforts by forest owners, entire skeleton forests that the insect has killed are still standing. And the attacks creep further north each year in the country. It is a race against time to find the infestation in time to plan and carry out a felling before the spruce bark beetle’s larvae have grown and left the tree in search of new spruce.

AI finds stressed and dead spruce

Since the turn of June/July, Holmen has been testing Arboair´s method. Drones systematically fly over the forest and take high-resolution images that are analyzed with the help of an AI trained to recognize stressed and dead trees. The information is then entered into Holmen’s forest planning system and becomes an important component in the decision-making basis for future measures at the site.

Christian Syk has the role of business developer remote analysis and forest planning at Holmen and is the one who has led the project from Holmen’s side.

  • The working method means that you as a tract planner have a good picture of where the infestation is already when you get out to the forest, you know where to look and can go directly there to verify the infestation without having to search large undamaged areas, he says.

The product comes from the Linköping company Arboair, which specializes in AI-driven image analysis to produce decision-making data with high precision for forest owners. So far, the drones have photographed approximately 9,000 hectares of Holmen land.

  • This method makes our field work more efficient and allows us to find the damage earlier and more precisely, which gives us greater opportunities to cut down infested trees in time so that the wood can be used before its value is destroyed. It also makes it possible to limit the spread locally, says Christian.

Technology with great possibilities

Christian Syk thinks it was quick to get started and sees several possibilities with the technology. Right now, the spruce bark beetle is the priority, but there are also many other things that we could use this technology for – finding the wind fallen trees and following up on different types of measures such as land preparation and clearcuts, he says.

Complement to satellite images 

Holmen has also been doing its own AI analysis of satellite images for several years to identify spruce bark beetle attacks. It provides an overall and comprehensive picture of Holmen’s entire forest holding, which is based on changes over time. For best results, the analysis is done in late summer and a fresh AI analysis will now be released shortly. The product that Arboair offers is a good complement that instead provides a detailed and up-to-date map image at tree level.

About Arboair

Arboair has developed an analysis platform for forests that drives the transition towards sustainable precision forestry globally with increased profitability and biological diversity. Arboair does this by leading the digital transformation of the forest through its user-friendly and innovative forest platform for forestry planning and forest analytics.

About Holmen

Holmen is one of Sweden’s largest forest owners. At the same time, they are also one of the country’s largest timber buyers. Every year, they procure roughly 11 million cubic meters of wood. The majority comes from private forest owners or other Swedish forest companies.

Contact

For questions please contact Markus Drugge, markus.drugge@arboair.com, 070-215 40 20.

en_USEnglish